Podmínky soutěže Mundi Cantant

45. Mezinárodní festival pěveckých sborů

Svátky Písní Olomouc 2017

PODMÍNKY SOUTĚŽE Mundi Cantant:

 1. Pro jaké sbory je soutěž určena: Soutěž Mundi Cantant je otevřena pouze pro amatérské sbory.
 2. Účast v soutěžních kategoriích: Jeden sbor se může účastnit v jedné nebo ve více soutěžních kategoriích.
 3. Věkový limit: V kategoriích s věkovým omezením (dětské a mládežnické sbory) nesmí většina zpěváků sboru dosáhnout limitního věku ke dni soutěže. Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 10% zpěváků, maximální přípustné překročení věkové hranice jsou dva roky. Překročení věkového omezení kategorie musí být předem ohlášeno organizátorovi.
 4. Počet zpěváků: V určitých kategoriích je omezen maximální a minimální počet vystupujících zpěváků. Tyto limity jsou formulovány v popisech jednotlivých kategorií.
 5. Věkový limit a počet zpěváků: Pořadatel si předem vyžádá jmenný seznam účinkujích s daty narození jednotlivých zpěváků sboru.
 6. Nástrojový doprovod: Ve všech soutěžních kategoriích musí být provedena jedna skladba a capella. V kategoriích J3, K1, K2 a kategoriích H musí být provedeny všechny skladby a capella. Jako dopro- vodný nástroj se považují také všechny druhy bicích nástrojů.
 7. Soutěžní skladby: Seznam soutěžních skladeb a partitury soutěžních skladeb budou zaslány pořadateli elektronicky či poštou nejpozději ke dni uzávěrky festivalu. Změny soutěžního programu (změna skladby, změna pořadí skladeb) budou nahlášeny pořadateli nejpozději do 17. května 2017.
 8. Soutěžní skladby: Pokud se sbor soutěže Mundi Cantant účastní ve více kategoriích, musí být v každé kategorii proveden jiný program. Každá skladba může být na soutěži Mundi Cantant prove- dena jen jednou.
 9. Soutěžní skladby: Transpozice, neautorské úpravy či jiné zásahy do skladby musí být zaznamenány v partituře a předem ohlášeny.
 10. Soutěžní skladby: Zaslané partitury skladeb nebudou vráceny, zůstávají uloženy v archivu festivalu.
 11. Soutěžní skladby: Partitury povinných skladeb pro kategorie A-superior si sbor vyžádá u pořadatele.
 12. Časový limit: V soutěži je časový limit stanoven 10 minut čistého času pro dětské sbory a 15 minut čistého času pro sbory mládežnické a dospělé. Čistým časem se rozumí čistá minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami
  a potlesk publika. Celkový čas soutěžního vystoupení je stanoven pro kategorie dětských sborů 15 minut, pro kategorie sborů dospělých 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.
 13. Aparatury, mikrofony, doprovodný nástroj: Ve všech soutěžních kategoriích se předpokládá zpěv bez mikrofonů a bez aparatury. V soutěžním sále je k dispozici akustický nebo elektrický klavír.
 1. Akustická zkouška v sále: Maximální doba akustické zkoušky činní 10 minut celkového času (včetně příchodu a odchodu ze sálu). V případě překročení časového omezení bude zkouška ihned přerušena pořadatelem. Zkušební čas bude přidělen pořadatelem. Tento čas je závazný a musí být respektován. V případě nerespektování přiděleného data a času akustické zkoušky nemůže být sta- noven náhradní termín. Zaniká tak nárok účastníka na akustickou zkoušku ve smyslu těchto pravidel. Vzhledem k omezené časové kapacitě soutěžního místa budou akustické zkoušky probíhat zpravidla den před proběhnutím příslušné soutěže v časové rozptylu 7:00 – 23:00.
 2. Soutěžní místo: Po příchodu na soutěžní místo se pěvecký sbor neprodleně ohlásí příslušnému pořadateli soutěže. Ten přidělí zkušebnu pro rozezpívání (viz. Podmínky účasti) a následně šatnu. Maximální délka využití zkušebny pro rozezpívání je 10 minut. Minimální délka pro použití šatny činní 15 minut, maximální délka je omezena dle aktuálního vytížení soutěžního místa – všichni účastnící jsou povinni respektovat časový rozpis soutěžního místa a pokyny příslušných pořadatelů. V případě překročení maximálních stanovených časových limitů bude zkouška přerušena! Zkušebny a šatny mohou mít v určitých případech omezenou maximální kapacitu osob.
 3. Porota soutěže: V soutěži zasedá pětičlenná porota v čele s předsedou poroty. Rozhodnutí poroty je konečné a neodvolatelné.
 4. Porota soutěže: Každý porotce má k dispozici pro hodnocení sboru celkem 100 bodů. Výsledné skóre je dáno průměrem zbývajících známek.
 5. Hodnotící kritéria: Při hodnocení soutěžního vystoupení porota přiděluje body dle následujících kritérií:
 • Intonace 25 b.
 • Interpretace 25 b.
 • Hlasový projev 25 b.
 • Umělecký dojem 25 b.

18. Výsledné hodnocení: Na základě výsledné známky je sbor zařazen do bronzového, stříbrného či zlatého pásma, přičemž mu je přidělena příslušná medaile.

 • Zlatá medaile 90 – 100 b.
 • Stříbrná medaile 75 – 89,99 b.
 • Bronzová medaile 60 – 74,99 b.
 • Čestné uznání – méně než 60 b.

19. Hodnotící listy s bodovým hodnocením a komentáři porotců budou zúčastněným sborům k dispozici v elektronické formě po skončení festivalu.