Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Grand Prix Thailand

Podmínky soutěže

 1. Pro jaké sbory je soutěž určena: Soutěž Grand Prix Thailand je otevřena pouze pro amatérské sbory.
 2. Účast v soutěžních kategoriích: Jeden sbor se může účastnit v jedné nebo ve více soutěžních kategoriích
 3. Věkový limit: V kategoriích s věkovým omezením (dětské a mládežnické sbory) nesmí většina zpěváků sboru dosáhnout limitního věku ke dni soutěž Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 10% zpěváků, maximální přípustné překročení věkové hranice jsou dva roky. Překročení věkového omezení kategorie musí být předem ohlášeno organizátorovi.
 4. Počet zpěváků: V určitých kategoriích je omezen maximální a minimální počet vystupujících zpěváků. Tyto limity jsou formulovány v popisech jednotlivých kategorií.
 5. Věkový limit a počet zpěváků: Pořadatel si předem vyžádá jmenný seznam účinkujících s roky narození jednotlivých zpěváků sboru.
 6. Nástrojový doprovod: Ve všech soutěžních kategoriích musí být provedena jedna skladba a cappella. V kategorii F musí být provedeny všechny skladby a cappella. Jako doprovodný nástroj se považují také všechny druhy bicích nástrojů.
 7. Soutěžní skladby: Seznam soutěžních skladeb a partitury soutěžních skladeb budou zaslány organizátorovi elektronicky či poštou ke dni uzávěrky festivalu. Změny soutěžního programu (změna skladby, změna pořadí skladeb) budou nahlášeny organizátorovi nejpozději do 1. července 2017.
 8. Soutěžní skladby: Pokud se sbor soutěže Grand Prix Thailand účastní ve více kategoriích, musí být v každé kategorii proveden jiný program. Každá skladba může být na soutěži Grand Prix Thailand provedena jen jednou!
 9. Soutěžní skladby: Transpozice, neautorské úpravy či jiné zásahy do skladby musí být zaznamenány v partituře a předem ohlášeny.
 10. Soutěžní skladby: Zaslané partitury skladeb nebudou vráceny, zůstávají uloženy v archivu festivalu.
 11. Časový limit: V soutěži je časový limit stanoven 10 minut čistého času pro dětské sbory a 15 minut čistého času pro sbory mládežnické a dospělé. Čistým časem se rozumí čistá minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru na pódium, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas soutěžního vystoupení je stanoven pro kategorie dětských sborů 15 minut, pro kategorie dospělých sborů 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude soutěžní vystoupení ukončeno porotou.
 12. Aparatury, mikrofony, doprovodný nástroj: Ve všech soutěžních kategoriích se předpokládá zpěv bez mikrofonů a bez aparatury. V soutěžním sále je k dispozici akustický nebo elektrický klavír.
 13. Soutěžní sál: V soutěžních sálech je povolena akustická zkouška o délce 10 minut.
 14. Porota soutěže: V soutěži zasedá odborná porota v čele s předsedou poroty. Rozhodnutí poroty je konečné a neodvolatelné.
 15. Porota soutěže: Každý porotce má k dispozici pro hodnocení sboru celkem 100 bodů. Výsledné skóre je dáno průměrem zbývajících známek.

Hodnotící kritéria: Při hodnocení soutěžního vystoupení porota přiděluje body dle následujících kritérií:

 • Intonace 25 b.
 • Interpretace 25 b.
 • Hlasový projev 25 b.
 • Umělecký dojem 25 b.
 1. Výsledné hodnocení: Na základě výsledné známky je sbor zařazen do bronzového, stříbrného či zlatého pásma, přičemž mu je přidělena příslušná medaile.
 • Zlatá medaile 90 – 100 b.
 • Stříbrná medaile 75 – 89,99 b.
 • Bronzová medaile 60 – 74,99 b.
 • Čestné uznání méně než 60 b.
 1. Hodnotící listy s bodovým hodnocením a komentáři porotců budou zúčastněným sborům odeslány v elektronické formě po skončení festivalu.