Podmínky soutěže

Grand Prix Thailand 2020

Festivalový průvodce ke stažení!

 

 1. Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Grand Prix Thailand je otevřena pouze pro amatérské sbory.
 2. Účast v soutěžních kategoriích: Jeden sbor může soutěžit ve více než jedné kategorii.
 3. Věkový limit: Pořadatel si předem vyžádá jmenný seznam účinkujících s vyznačenými daty narození jednotlivých zpěváků při účasti pěveckého sboru ve věkově omezených kategoriích.
 4. Nástrojový doprovod: Ve všech soutěžních kategoriích musí být provedena alespoň jedna skladba “a capella”.
 5. Partitury a seznam soutěžních skladeb: Seznam soutěžních skladeb obsahující celá jména autorů, názvy skladeb, cyklů skladeb a minutáž jednotlivých skladeb nejpozději ke dni uzávěrky festivalu. Partitury soutěžních skladeb budou zaslány v pěti kopiích poštou a v elektronické verzi e-mailem nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek. Soutěžní skladby musí být provedeny v pořadí uvedeném v zaslaném seznamu skladeb a festivalové brožuře.
 6. Soutěžní program: Pokud se sbor účastní Mezinárodní soutěže pěveckých sborů Grand Prix Thailand ve více kategoriích, musí být v každé kategorii proveden jiný program. Každá skladba může být v Mezinárodní soutěži pěveckých sborů Grand Prix Thailand provedena jen jednou.
 7. Soutěžní skladby: Transpozice, neautorizované úpravy či jiné zásahy do skladeb musí být zaznamenány v zaslaných partiturách a předem ohlášeny.
 8. Partitury soutěžních skladeb: Kopie partitur soutěžních skladeb nebudou vráceny, zůstávají uloženy v archivu festivalu.
 9. Aparatury, mikrofony, nástrojový doprovod: Ve všech soutěžních kategoriích se předpokládá zpěv bez mikrofonů a bez aparatury. V soutěžním sále je k dispozici piano nebo elektrický klavír.
 10. Akustická zkouška v soutěžním sále: Maximální doba akustické zkoušky činí 10 minut celkového času (včetně příchodu a odchodu z pódia). V případě překročení časového omezení bude zkouška přerušena pořadatelem. Zkušební čas bude přidělen pořadatelem. Tento čas je závazný a musí být respektován. V případě nerespektování přiděleného data a času akustické zkoušky nemůže být stanoven náhradní termín. Zaniká tak nárok účastníka na akustickou zkoušku ve smyslu těchto pravidel. Vzhledem k omezené časové kapacitě soutěžních sálů budou akustické zkoušky probíhat zpravidla (ne však výhradně) den před proběhnutí příslušného soutěžního vystoupení v časovém rozptylu 7:30 – 22:00. Pokud se sbor aktivně účastní masterclass nárok na akustickou zkoušku zaniká.
 11. Soutěžní místo: Po příchodu na soutěžní místo se pěvecký sbor neprodleně ohlásí příslušnému pořadateli soutěže. Ten přidělí zkušebnu pro rozezpívání a následně šatnu. Maximální délka využití zkušebny pro rozezpívání je 10 minut. Minimální délka pro použití šatny činní 20 minut, maximální délka je omezena dle aktuálního vytížení soutěžního místa – všichni účastníci jsou povinni respektovat časové rozpisy soutěžního místa a řídit se pokyny příslušných pořadatelů. Zkušebny a šaty mohou mít v určitých případech omezenou maximální kapacitu osob.
 12. Porota soutěže: V soutěži zasedá odborná mezinárodní porota v čele s předsedou poroty. Rozhodnutí poroty je konečné a neodvolatelné.
 13. Hodnotící systém: Každý porotce má k dispozici maximálně 30 bodů, které může přidělit na základě hodnotících kritérií. Výsledné hodnocení je dáno průměrem známek získaných od jednotlivých porotců. Na základě výsledného hodnocení jsou sbory zařazeny do relevantního bodového pásma (bronzové, stříbrné nebo zlaté). Každé bodové pásmo má více úrovní: stříbrné a zlaté celkem 10 úrovní (1 nejnižší – 10 nejvyšší), bronzové 8 úrovní (3 nejnižší – 10 nejvyšší). Bodová pásma a jejich úrovně nejsou omezena počtem umístěných těles.
 14.  

  Čestné uznání I – II (1.00 – 2.99 bodů)
  Bronzová medaile III – X (3.00 – 10.99 bodů)
  Stříbrná medaile I – X (11.00 – 20.99 bodů)
  Zlatá medaile I – X (21.00 – 30.00 bodů)

   

 15. Dokumentace hodnocení: Po vyhlášení výsledků má každý sbormistr či zástupce sboru možnost se setkat s porotci soutěže a získat zpětnou vazbu. Hodnotící listy porotců budou k dispozici v elektronické formě po skončení festivalu.