Soutěž pěveckých sborů MUNDI CANTANT

Přejít na:
Soutěžní kategorie
Pravidla soutěže

 

Soutěžní kategorie

A – Kategorie – volný repertoár
 
A1 – Dětské sbory do 12 let
A2 – Dětské sbory do 16 let
A3 – Mládežnické sbory
A4 – Dospělé sbory – smíšené (S, A, T, B)
A5 – Dospělé sbory – stejné hlasy (S, S, A, A / T, T, B, B)
A6 – Komorní sbory
 
B – Kategorie – Duchovní hudba (dětské, mládežnické, dospělé, komorní sbory)

 • Repertoár se musí skládat pouze ze skladeb okruhu duchovní hudby
 • Nejméně jedna provedená skladba musí být zkomponována před rokem 1750

C – Kategorie – Folklór (dětské, mládežnické, dospělé, komorní sbory)

 • Repertoár se musí skládat pouze z folklorních skladeb, případně aranžmá folklórních skladeb
 • Nejméně jedna provedená skladba musí být pocházet z domovské země pěveckého sboru

D – Kategorie – Populární hudba (dětské, mládežnické, dospělé, komorní sbory)

 • Repertoár se musí skládat pouze z okruhu skladeb: spirituál, gospel, jazz, populární hudba

E – Kategorie – Soudobá hudba (dětské, mládežnické, dospělé, komorní sbory)

 • Repertoár se musí skládat pouze ze skladeb soudobé artificiální hudby zkomponovaných po roce 1945

 

Dětské sbory – věkový limit, počet zpěváků, časový limit

Věkový limit: V kategorii dětských sborů je stanoven horní věkový limit na 16 let včetně (věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže). Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 15 % zpěváků. Překročení věkového limitu musí být předem hlášeno organizátorovi.
Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 14.
Časový limit: Pro dětské sbory je stanoven časový limit na 10 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 15 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

 
Mládežnické sbory – věkový limit, počet zpěváků, časový limit

Věkový limit: V kategorii mládežnických sborů je stanoven horní věkový limit na 26 let včetně (věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže). Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 15 % zpěváků. Překročení věkového limitu musí být předem hlášeno organizátorovi.
Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 14.
Časový limit: Pro mládežnické sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

 
Dospělé sbory – věkový limit, počet zpěváků, časový limit

Věkový limit: V kategorii dospělých sborů není stanoveno věkové omezení.
Počet zpěváků: Minimální počet zpěváků je 14.
Časový limit: Pro dospělé sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

 
Komorní sbory – věkový limit, počet zpěváků, časový limit

Věkový limit: V kategorii komorních sborů není stanoveno věkové omezení.
Počet zpěváků: Maximální počet zpěváků je 14.
Časový limit: Pro komorní sbory je stanoven časový limit na 15 minut čistého času. Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod sboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Celkový čas vystoupení je stanoven na 20 minut. Pokud sbor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.

Pravidla soutěže

 1. Soutěž Mundi Cantant je otevřena pouze pro amatérské sbory.
 2. Účast v soutěžních kategoriích: Jeden sbor může soutěžit v libovolném počtu soutěžních kategorií
 3. Věkový limit: Pořadatel si předem vyžádá jmenný seznam účinkujících s vyznačenými daty narození jednotlivých zpěváků při účasti pěveckého sboru ve věkově omezených kategoriích.
 4. Nástrojový doprovod: Ve všech soutěžních kategoriích musí být provedena alespoň jedna skladba a capella.
 5. Partitury a seznam soutěžních skladeb: Seznam soutěžních skladeb obsahující celá jména autorů, názvy skladeb, cyklů skladeb a minutáž jednotlivých skladeb nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek (30. 9. 2020). Partitury soutěžních skladeb budou zaslány v pěti kopiích poštou a v elektronické verzi emailem nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek. Soutěžní skladby musí být provedeny v pořadí uvedeném v zaslaném seznamu skladeb a festivalové brožuře.
 6. Soutěžní program: Pokud se sbor účastní soutěže Mundi Cantant ve více kategoriích, musí být v každé kategorii proveden jiný program. Každá skladba může být v soutěži Mundi Cantant provedena jen jednou.
 7. Soutěžní skladby: Transpozice, neautorizované úpravy či jiné zásahy do skladeb musí být zaznamenány v zaslaných partiturách a předem ohlášeny.
 8. Partitury soutěžních skladeb: Kopie partitur soutěžních skladeb nebudou vráceny, zůstávají uloženy v archivu festivalu.
 9. Aparatury, mikrofony, nástrojový doprovod: Ve všech soutěžních kategoriích se předpokládá zpěv bez mikrofonů a bez aparatury. V soutěžním sále je k dispozici akustický nebo elektrický klavír.
 10. Akustická zkouška v soutěžním sále: Maximální doba akustické zkoušky činí 10 minut celkového času (včetně příchodu a odchodu z pódia). V případě překročení časového omezení bude zkouška přerušena pořadatelem. Zkušební čas bude přidělen pořadatelem. Tento čas je závazný a musí být respektován. V případě nerespektování přiděleného data a času akustické zkoušky nemůže být stanoven náhradní termín. Zaniká tak nárok účastníka na akustickou zkoušku ve smyslu těchto pravidel. Vzhledem k omezené časové kapacitě soutěžních sálů budou akustické zkoušky probíhat zpravidla (ne však výhradně) den před proběhnutí příslušného soutěžního vystoupení v časovém rozptylu 7:30 – 22:00.
 11. Soutěžní místo: Po příchodu na soutěžní místo se pěvecký sbor neprodleně ohlásí příslušnému pořadateli soutěže. Ten přidělí zkušebnu pro rozezpívání a následně šatnu. Maximální délka využití zkušebny pro rozezpívání je 10 minut. Minimální délka pro použití šatny činí 20 minut, maximální délka je omezena dle aktuálního vytížení soutěžního místa – všichni účastníci jsou povinni respektovat časové rozpisy soutěžního místa a řídit se pokyny příslušných pořadatelů. Zkušebny a šaty mohou mít v určitých případech omezenou maximální kapacitu osob.