Pravidla soutěže

Harmonia Iuvenalis

Festivalový průvodce Harmonia Iuvenalis ke stažení!

 

 1. Mezinárodní soutěž mládežnických orchestrů „Harmonia Iuvenalis” je otevřena pro mladé hudebníky ve věku do 30 let.
 2. Věkový limit: V soutěži je stanoven horní věkový limit na 30 let včetně (věkový limit nesmí být překročen ke dni soutěže). Organizátor připouští výjimku z věkového omezení u 20 % hudebníků. Překročení věkového limitu musí být předem hlášeno organizátorovi.
 3. Počet hráčů a obsazení: Obsazení v kategorii symfonických orchestrů je bez omezení. V kategorii komorních orchestrů se předpokládá obsazení s dechovými nástroji. Počty hráčů v jednotlivých kategoriích nejsou omezeny.
 4. Věkový limit a počet hráčů: Pořadatel si vyžádá jmenný seznam všech hráčů s vyznačeným datem narození.
 5. Časový limit: Čistý časový limit je stanoven na 25 minut ve všech kategoriích (minimální čistá délka programu 10 minut). Čistým časem se rozumí minutáž soutěžního programu, do čistého času není započítán příchod a odchod souboru z pódia, čas mezi skladbami a potlesk publika. Pokud soubor překročí časový limit, bude jeho soutěžní vystoupení ukončeno porotou.
 6. Soutěžní repertoár: Repertoár není dramaturgicky omezen. Program by měl zahrnovat kontrastní skladby. Nemohou být provedeny skladby pro sólistu či sólový nástroj s doprovodem orchestru.
 7. Partitury a seznam soutěžních skladeb: Seznam soutěžních skladeb obsahující celá jména autorů, názvy skladeb, cyklů skladeb, minutáž jednotlivých skladeb a nástrojové obsazení jednotlivých skladeb nejpozději ke dni uzávěrky festivalu. Partitury soutěžních skladeb budou zaslány v pěti kopiích poštou a v elektronické verzi emailem nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek. Soutěžní skladby musí být proveden v pořadí uvedeném v zaslaném seznamu skladeb a festivalové brožuře.
 8. Soutěžní partitury: Kopie soutěžních partitur se nevrací. Zůstanou v archivu festivalu.
 9. Akustická zkouška v soutěžním sále: Doba akustické zkoušky činí 30 minut celkového času (včetně příchodu a odchodu z pódia). V případě překročení časového omezení bude zkouška přerušena pořadatelem. Zkušební čas bude přidělen pořadatelem. Tento čas je závazný a musí být respektován. V případě nerespektování přiděleného data a času akustické zkoušky nemůže být stanoven náhradní termín. Zaniká tak nárok účastníka na akustickou zkoušku ve smyslu těchto pravidel. Vzhledem k omezené časové kapacitě soutěžních sálů budou akustické zkoušky probíhat zpravidla (ne však výhradně) den před proběhnutí příslušného soutěžního vystoupení v časovém rozptylu 7:30 – 22:30.
 10. Soutěžní místo: Po příchodu na soutěžní místo se soubor neprodleně ohlásí příslušnému pořadateli soutěže, ten přidělí souboru šatnu. Minimální délka pro použití šatny činí 40 minut, maximální délka je omezena dle aktuálního vytížení soutěžního místa – všichni účastníci jsou povinni respektovat časové rozpisy soutěžního místa a řídit se pokyny příslušných pořadatelů.
 11. Technické požadavky: Orchestry jsou povinny zaslat plán rozmístění na pódiu s vyznačeným rozestavěním hudebníků a velkých nástrojů, seznam všech použitých nástrojů a seznam nástrojů, které soubor případně požaduje zapůjčit od pořadatele.
 12. Porota soutěže: V soutěži zasedá odborná mezinárodní porota v čele s předsedou poroty. Rozhodnutí poroty je konečné a neodvolatelné.
 13. Hlavní hodnotící kritéria jsou:
 • Interpretace
 • Výběr a náročnost repertoáru
 • Hráčská vyspělost
 • Celkový umělecký dojem
 1. Hodnotící systém: Každý porotce má k dispozici maximálně 30 bodů, které může přidělit na základě hodnoticích kritérií. Výsledné hodnocení je dáno průměrem známek získaných od jednotlivých porotců. Na základě výsledného hodnocení jsou sbory zařazeny do relevantního bodového pásma (bronzové, stříbrné a zlaté). Každé bodové pásmo má více úrovní: Stříbrné a zlaté celkem 10 úrovní (1 nejnižší – 10 nejvyšší), bronzové 8 úrovní (3 nejnižší – 10 nejvyšší). Bodová pásma a jejich úrovně nejsou omezena počtem umístěných těles.

Čestné uznání I – II (1.00 – 2.99 bodů)

Bronzová medaile III – X (3.00 – 10.99 bodů)

Stříbrná medaile I – X (11.00 – 20.99 bodů)

Zlatá medaile I – X (21.00 – 30.00 bodů)

 1. Dokumentace hodnocení: Po vyhlášení výsledků má každý dirigent či zástupce souboru možnost se zúčastnit setkání s porotci soutěže a získat okamžitou zpětnou vazbu. Hodnotící listy porotců budou k dispozici v elektronické formě po skončení festivalu.
 2. Titul a ceny: V soutěži mohou být vypsány finanční i nefinanční výhry. Případné informace o finančních i nefinančních výhrách budou zveřejněny na webových stránkách pořadatele festivalu www.festamusicale.com a stávají se dodatkem těchto soutěžních pravidel.